Allt om kakelugnar

I Europa har vi en lång tradition av uppvärmning genom eldning, även om modern teknik och tillgång på billig el har medfört att de flesta hushåll nu för tiden använder sig av el och olja för den primära uppvärmningen av huset. Ser man till äldre fastigheter är det mer av en regel än undantag med kakelugn, och detta har en mycket logisk förklaring. I 1700-talets Sverige rådde det brist på ved då merparten användes i järnverken som producerade vår då största exportvara. Hushållen använde sig under denna tid i allmänhet av öppna braskaminer vilka krävde stora mängder ved för att hålla värmen. De öppna kaminer som användes hade mycket dålig effektivitet och släppte ut omkring 90 procent av den alstrade värmen genom skorstenen. Tillsammans med industrieldningen var vedbristen ett faktum som krävde omedelbar åtgärd.

Detta var upptakten till utvecklingen av kakelugnar. En uppfinning som än idag är den mest energieffektiva uppvärmningslösningen för villor och hushåll. Utöver sina energieffektiva egenskaper är kakelugnen också en av de mest efterfrågade ”möblerna” i svenska hem.

Kakelugnens konstruktion

För att få ut så mycket som möjligt av det bränsle man eldar bygger kakelugnen på att utvinna och bevara värmen från rökgaserna. På detta sätt kan man uppnå en effektiv uppvärmning och använder sig inte enbart av den direkta strålningsvärme som elden avger. En kakelugn är uppbyggd av tegel, vilket har goda värmebevarande egenskap. Från eldstaden stiger den varma röken upp genom en labyrint av teglade gångar innan den slutligen når skorstenen. Totalt kan det röra sig om en sträcka på tio meter som röken färdas innan den lämnar kakelugnen. På sin väg genom kakelugnens rökgångar lagras stora mängder värme i teglet istället för att den släpps ut tillsammans med röken. Teglet avger sedan värme under lång tid efter det att röken passerat. En brasa i en öppen spis värmer så länge det brinner och kräver konstant tillförsel av bränsle för att hålla ett hus uppvärmt. Med en kakelugn lagras värmen och möjliggör uppvärmning i upp till tolv timmar efter det att elden blivit till glöd.

I och med utvecklingen av röklabyrinter och värmelagrande byggmaterial, kunde man nu hantera uppvärmning av landets hushåll med betydligt mindre materialåtgång. Att kakelugnen dessutom är en mycket omtyckt och vacker möbel, har förmodligen inte varit till nackdel för populariteten.

Kakelugn som primär värmekälla

I dagsläget finns det åtskilliga uppvärmningsalternativ för den som bor i villa även om majoriteten av landets hushåll, 75 procent, använder sig av olja eller direktverkande el. Trots detta är vedeldning huvudsaklig värmekälla för över 600000 villor! I takt med stigande el- och oljepriser har frågan om effektiva och billiga uppvärmningsalternativ blossat upp på nytt, och utförliga undersökningar om vedeldningens effektivitet har genomförts. Frågan om pris i detta fall är relativt svår att besvara då allt handlar om hur billigt eller dyrt man kan hitta bränsle i form av ved. Den som bor lantligt och har egen ved, kommer självklart billigare undan än den som behöver köpa ved från en närbelägen butik. Dock är energieffektiviteten stor vid användning av kakelugn. Jämför man eldning i öppen spis, är verkningsgraden omkring 5 procent. Detta innebär att mer än 90 procent av värmen helt försvinner. Den verkningsgrad man kan uppnå i en kakelugn är istället omkring 80-85 procent, och ett ypperligt alternativ för den som har tillgång till billig ved. Även om man skulle ha direktverkande el som uppvärmningskälla, kan en kakelugn vara ett utomordentligt komplement och avsevärt minska kostnaderna för uppvärmning av villan. Den som har en plomberad kakelugn i sitt hem kan således ha allt att vinna på att göra de nödvändiga reparationer och åtgärder som krävs för att åter kunna använda sig av denna traditionella och effektiva värmekälla.

Köpa kakelugn

Att investera i en kakelugn är någonting som kan bidra till sänkta uppvärmningskostnader och samtidigt innebära ökat värde på fastigheten. Kakelugnen har fått en renässans under de senaste åren, och i takt med ökade elpriser är detta en trend som kan komma att hålla i sig under lång tid. Att köpa kakelugn är dock en investering som kräver viss förkunskap om köpet skall bli till belåtenhet. Det går att köpa såväl gamla som nya kakelugnar, och att ha med sig en kakelugnsmakare vid inköpet är en bra idé för den som inte själv har den kompetens som krävs för att avgöra vad som är ett bra köp eller inte. Olika kakelugnar lämpar sig för olika miljö och placering. Dessutom spelar användningsområdet in. En kakelugn som endast är till för mysiga vinterkvällar med nära och kära, behöver inte hålla samma kvalitet och värmeeffektivitet som en kakelugn vilken är avsedd att fungera som sekundär värmekälla. Är syftet att ha kakelugnen för uppvärmning lönar det sig dock att satsa på kvalitet! En kakelugn varierar i pris och kan kosta mellan 5000–200000. Allt beror på om det är en begagnad exklusiv och antik kakelugn, eller om det är en ny. Vanligtvis kan man räkna med omkring 30000–60000 kr för en ny kakelugn, och omkring 5000–10000 för en begagnad enklare modell. Därtill kommer arbetskostnaderna för den som murar kakelugnen.

Ny kakelugn

Även om man kan önska sig en äldre och antik kakelugn att stoltsera med, har utvecklingen kommit långt i fråga om kakelugnar. Nya byggnadsmaterial och förbättrad värmeisolering har gjort de nyare typerna av kakelugnar mycket effektiva. Pionjärer inom värmeutvinning har även utvecklat så kallade vattenmantlade kakelugnar där värmen lagras i vattenkanaler som löper inuti kakelugnen. Detta varmvatten kan sedan färdas vidare till element och andra varmvattenbaserade områden. Den som är intresserad av att skaffa en kakelugn, vare sig det rör sig om en ny eller gammal, behöver kontrollera att rökgångarna fungerar som de skall. Detta kan göras genom att en sotare eller auktoriserad skorstenstekniker provtrycker rökkanalerna som skall användas. I många fall kan också en kakelugnsmakare göra en utvärdering för att din kakelugn skall placeras med hänsyn till brandkänsliga väggar och vara säker.

Fungerande skorsten

Även om man har en bra kakelugn, är en fungerande och bra skorsten en förutsättning för att kakelugnen skall få användas. Precis som en öppen spis måste också en kakelugn sotas och vårdas för att den skall fungera tillfredsställande och inte bära med sig några hälsorisker för de som bor i huset. En sprucken murstock bör aldrig användas vid eldning, och en kakelugn med läckage bör inte heller användas förrän problemen korrigerats. I vissa fall behöver man renovera både skorsten och kakelugn för att åstadkomma en riskfri uppvärmning, men tekniken för att göra detta har gått framåt och är idag enkla uppdrag som vi lätt kan utföra. För att komma tillrätta med en läckande kakelugn använder vi oss av en metod som gör att vi enkelt kan spackla och täta kakelugnens rökkanaler invändigt. Avslutningsvis avlägsnar vi överflödigt puts, och polerar kakelugnen.

Korrekt eldning i kakelugn

Att elda är en konst och kräver lite kunskap om det skall bli så bra som möjligt. När man lägger i den första veden i kakelugnen kan man ofta uppleva att det ryker in en hel del. Detta beror på att alla rökkanaler är fyllda med kall luft som täpper igen öppningen till rökgångarna. För att slippa detta, och för att vårda murstock och kakelugn, bör man elda försiktigt tills dess att tegel och bruk värmts upp något. Detta gäller också i de fall man har en nybyggd kakelugn som inte tidigare eldats. Börja med att lägga in minimalt med papper tillsammans med lättantändliga mindre vedbitar. I denna fas av eldningen kan luckorna vara öppna för att ge så mycket syre som möjligt till elden. Självklart skall spjället också vara öppet. När de första bitarna brinner kan du lägga in mer ved för att, när även dessa brinner, använda större vedbitar. Stäng luckorna och se till att spjället är ordentligt öppet. Att minimera användning av papper, och att se till att ha en bra förbränning, minimerar risken för blanksot och tjäravlagringar. Även om det är mysigt att titta på elden, behövs inte mer än en ordentlig eldning för att uppnå den uppvärmningseffekt som krävs för att kakelugnen skall sprida värme i flera timmar.

Äldre kakelugn

Även om kakelugnen är en utomordentlig konstruktion, åldras den med tiden. Med jämna mellanrum bör kakelugnen muras om för att bibehålla effektivitet och täthet. En äldre kakelugn kan lätt få sprickor i fogarna och torka ut, vilket leder till sämre funktion. Att underhålla sin kakelugn är någonting som behöver göras mycket sällan, men att se till att den fungerar så bra som möjligt gör stor skillnad. Att kakelugnen är tät är inte bara viktigt ur uppvärmningssynpunkt. Det handlar också om att man skall kunna använda den utan att riskera rökgaser i huset. Det är mycket giftigt att inhalera dessa gifter vilket gör att man behöver vara noga med underhållet av denna möbel.

Rätt använd och skött, är kakelugnen någonting som bidrar till en hemtrevlig atmosfär samtidigt som den hjälper till att hålla värme under kalla tider. Finns inte möjlighet att reparera kakelugnen kan den helt enkelt plomberas för att kunna tas i bruk vid senare tillfälle. Att riva ut en kakelugn enbart av anledningen att den behöver skötsel är sällan någonting bra.