Skorsten ska ge optimal uppvärmning.

För att ett hus skall vara beboeligt och kunna fungera att leva i under längre perioder, krävs att uppvärmning, isolering och skorsten fungerar tillfredsställande. Skulle någon av dessa upphöra att fungera, kan det medföra stora problem för husägaren och i värsta fall innebära att man inte kan bo kvar i fastigheten. I svenska hem är skorstenen av mycket stor betydelse då vi har kalla vintrar och stort behov av optimal uppvärmning. Skorstenen används dock inte bara för att leda bort rök från värmepanna och dylikt, utan fungerar även som ventilationskanal för köksfläktar och övrig ventilation i huset. En undermålig skorsten beläggs i regel med eldningsförbud tills dess man åtgärdat felen. Den skorstenskanal som utstår störst belastning är rökkanalen, och att brista i tillsyn av denna kanal kan leda till stora renoveringsbehov, brandrisk och omfattande hälsorelaterade problem för de som befinner sig i huset.

Bästa sättet att bibehålla en fungerande och säker skorsten, är att regelbundet ta hand om den. Detta behöver inte handla om några tidskrävande insatser från husägarens sida. Att elda regelbundet och tillräckligt varmt, i kombination med vanlig sotning, räcker i regel för att skorstenen ska hålla i många år.

Olika skorstenstyper

Även om så gott som alla hus har en skorsten av något slag, finns det en uppsjö olika material och byggnadstekniker som använts genom åren. De flesta skorstenar slingrar sig upp genom huset och är inte spikraka även om det kan verka så när man ser skorstenen från utsidan. Hur skorstenen är byggt påverkar i allra högsta grad dess funktion, och smala rökkanaler med flera sidodragningar kan få ett försämrat drag jämfört med vidare konstruktioner. I dagsläget tillverkas flertalet skorstenar i stål eller armerad betong. Detta är relativt nytt, och äldre skorstenar är i allmänhet konstruerade i tegel som klätts med puts. Oavsett vad för material skorstenen tillverkats i, gäller samma principer vid skötsel och bruk. Dock förekommer skillnader i fråga om underhåll och reparation.

Bygga ny skorsten

Vid nybyggnation av skorsten eller eldstad krävs det att man gör en kontrollplan. Den kan göras i samarbete med oss eller på egen hand.
- Läs mer om kontrollplan här.
- Ladda ner en mall för kontrollplan här.

Fungerande skorsten

För att en skorsten skall vara brukbar och fylla de funktioner den har, behöver man se till att den tas omhand. Syftet med en skorsten, förutom ventilationsfunktionerna, är att leda bort rökgaser som uppkommer vid förbränning. Genom att släppa ut röken ovan tak, hjälper man röken att spridas och inte bilda giftiga gaser på marknivå. Vidare skapar skorstenen ett drag som hjälper ny luft att komma in i eldstaden vilket ökar förbränningen och i sin tur leder till bättre luftcirkulation i huset. Det finns normer som anger vad som krävs för att en skorsten skall klassas som fungerande och säker. De tar hänsyn till allt ifrån sprickor och läckage, till yttertemperatur och kapacitet. Skulle en skorsten av någon anledning brista på någon punkt, kan den beläggas med eldningsförbud vilket innebär att man inte får ta den i bruk förrän problemen åtgärdats. Detta är en säkerhetsåtgärd och inte någonting som ger upphov till böter eller liknande. Som husägare bör man vara uppmärksam på hur skorstenen fungerar även när sotaren inte är i närheten. Detta kan rädda skorstenen från att förfalla.

Trasig skorsten

Det finns en hel del olika skorstensproblem som kan uppkomma. Flera av dessa handlar om att man inte tagit hand om sin skorsten på rätt sätt, men det finns också problem som handlar om slitage och hållbarhetstid, vilket föga påverkas av hur man använder skorstenen. En av de vanliga bristerna är sprickbildning i murstocken. Detta är ett omfattande problem då även mindre sprickor kan läcka rökgas. Dessa gaser är mycket giftiga att inhalera, och någonting som absolut inte får förekomma i huset. Även om de sprickor som finns i en skorsten endast går att finna på vinden eller liknande, kan de ge upphov till stora risker för husägaren. En skorsten är inte bara till för att hindra röken att komma ut i huset. Den är också till för att på ett säkert sätt transportera ut värme. En skorsten som har fått sprickor har mycket nedsatt funktion i fråga om värmeisolering vilket gör att skorstenens yttertemperatur kan bli mycket hög. De säkerhetsnormer som tagits fram tillåter en relativt hög yttertemperatur på en murstock, även om temperaturen givetvis inte får nå antändningsnivåer. En undermåligt värmeisolerad skorsten kan antända kringliggande byggmateriel, isolering etc. En brand som bryter ut i bjälklag och takstolar, kan vara mycket svår att upptäcka i tid, och innebär många gånger att huset inte går att rädda. Se därför till att få en noggrann inspektion och utvärdering av skorstenen ifall du misstänker sprickor eller läckage. En sotare kan göra en utförlig bedömning av hur väl en skorsten fungerar, och även förbjuda eldning ifall något allvarligt upptäcks.

Orsakerna till sprickbildning i en skorsten kan variera. Ofta handlar det om att man haft en allt för intensiv eldning, eller att eldningen varit allt för sporadisk. Det kan även vara fråga om att skorstenen är gammal och har börjat nå sitt ”bäst före” datum. För att en skorsten skall må bra bör den användas regelbundet och elden vara lagom kraftig. En undermålig förbränning i skorstenen betyder dock inte att man är på den säkra sidan. Istället löper man andra risker som blanksot och skorstensbrand.

Skorstensbränder

Vid all förbränning uppkommer avlagringar och sot. Vid dålig förbränning kan mängden sot och tjära vara omfattande. Om röken kyls alltför snabbt, och mycket kondens bildas, kan avlagringar fastna i rökgången. Att få bort detta så kallade blanksot, kan vara mycket svårt. Det bästa sättet är att se till att förbränningen är tillräcklig, och att värmen från eldningen torkar ut tjära som sedan kan flagna och falla ner i eldstaden. Om ansamlingen av blanksot är omfattande, kan den på sikt ge upphov till skorstensbrand. Detta är det fenomen som inträffar när blanksot antänds. En skorstensbrand är mycket svår att upptäcka i tid, och att hindra händelseförloppet är nästintill omöjligt. Även om skorstenen i övrigt är hel och välfungerande, innebär denna typ av brand temperaturer på över 1000 grader vilket verkligen sätter skorstenen på prov. En skorstensbrand ligger långt över den vanliga temperaturen vid eldning och kan höja temperaturen på murstocken tillräckligt för att torrt virke snabbt kan antändas och leda till katastrof.

Riskerna för blanksot ökar om man använder sig av dåligt bränsle vid eldningen. Fuktig ved, plast, presentsnören och tetrapack, innehåller en hel del ämnen som ökar uppkomsten av blanksot och exponentiellt även risk för skorstensbrand. Se därför till att elda med bra ved för att hålla skorstenen i gott skick och minimera riskerna.

Allmänna rekommendationer

Det finns många risker med en dålig skorsten, och det är lätt att dra öronen åt sig när man läser om vilka följder en dåligt skött skorsten kan medföra. Trots dessa risker, är en skorsten nödvändig vid eldning, och den behöver inte medföra några problem eller risker om man bara vårdar den ordentligt och tänker på hur man använder den. En bil mår inte bra av att stå oanvänd under långa perioder, och inte heller av att dagligen köras till bristningsgränsen. Detsamma gäller en skorsten. Se till att använda den regelbundet, och kontrollera så att eldningen håller en bra förbränning utan att utmana skorstenens kapacitet till det yttersta. Följer man dessa enkla men bra tips, samt använder sig av korrekt bränsle, kan en skorsten hålla sig i bra skick under många år. I takt med att skorstenen blir äldre bör man vara mer uppmärksam på ifall någonting verkar fel. Indikationer på att någonting behöver åtgärdas kan vara om man vet med sig att man har en dålig panna, eller att murstocken blir för varm när man eldar. En sotare kan enkelt kontrollera om det är någonting som är någonting som behöver åtgärdas eller inte. Att snabbt ta hand om problem kan förebygga kostsamma och akuta risker i ett senare skede.