Skorstensfolket är specialister
på skorstensrenovering.

En fungerande skorsten är en grundförutsättning för såväl uppvärmning som mys-eldning i kakelugnen. Dock har även skorstenar och rökkanaler ett ”bäst före” datum, och behöver vårdas för att klara av den belastning som eldning innebär. Årligen döms ett stort antal skorstenar ut, och kakelugnar och värmepannor beläggs med eldningsförbud. Detta kan vara ödesdigert för den som äger fastigheten. I synnerhet om detta sker vintertid. De bakomliggande orsaker som kan föranleda eldningsförbud är många. I allmänhet handlar det om att skorstenen blivit angripen av allt för stora mängder rökgas, att kaminen använts för sällan, eller att man haft för intensiv alternativt för bristfällig eldning.

Skulle man råka få problem med sin skorsten, är det viktigt att adressera problemen omedelbart för att förhindra en dålig situation att förvärras. En auktoriserad skorstensentreprenör kan göra en saklig och noggrann statusbedömning av skorstenen genom att skicka ner kamerautrustning i rökkanalen och upptäcka eventuella fel. Tidigare innebar skorstensrenovering ett omfattande arbete som ofta innebar att man fick riva delar av skorstenen. I dagsläget har utvecklingen nått längre, och man kan genomföra en skorstensrenovering helt ifrån taket. Dessutom kan de flesta problem åtgärdas på några timmar. Det finns ett flertal tekniker att använda sig av vid renovering av en skorsten, och garantier på upp till 25 år är vanligt beroende på vilken teknik man använder. Detta val utgår delvis ifrån vilken typ av bränsle man använder sig av, vilket problem som skall åtgärdas, samt vad som är mest kostnadseffektivt för kunden. Som beställare av en skorstensrenovering får du alltid ett kostnadsförslag att ta ställning till innan renoveringen utförs.

Om eldningsförbud

En skorsten som blivit gammal eller illa omhändertagen kan få sprickbildningar. En skorsten med sprickbildningar kan läcka rökgas, vilken är mycket giftig och kan orsaka omfattande problem. Som en följdeffekt får skorstenen svårare att isolera värme. Detta medför att isolering, virke och annat material som finns intill skorstenen bli mycket varm och riskerar antändning. Således är det en fara för såväl individerna i huset, som för huset. Detta är orsaken till att man belägger vissa skorstenar med eldningsförbud. För att åter kunna använda sin skorsten behöver man adressera problemet och åtgärda de fel som förorsakat förbudet. Detta behöver inte vara dyrt och långdraget utan kan göras under loppet av en arbetsdag, beroende på hur stora skador det är fråga om.

Arbetssätt och metoder

Det finns ett flertal olika sätt att renovera en skorsten som fått eldningsförbud. Givetvis kan en statusbedömning göras i syfte att förebygga eventuella problem i senare skede. Merparten av de metoder vi använder oss av kan genomföras utan att borra eller demontera skorstenen. Vi använder oss av insatsrör av olika slag vid de flesta renoveringsarbeten, och arbetar för att i möjligaste mån använda oss av miljövänligt framställda material.

Valet av metod vid en skorstensrenovering beror till stor del på eldningens karaktär och skorstenens utformning. Den metod som används måste vara anpassad för att klara den rök och värme som är aktuell, och detta varierar stort mellan våra kunder. Vid eldning med pellets eller fuktigare material, blir även röken fuktig och tung. Detta gör att den får högre densitet och ställer högre krav på utrymme i rökgången. En undermålig förbränning lämnar en stor mängd aggressiv och sur rök, varför det insatsrör som används måste vara härdat för att kunna stå emot denna typ av rök. Utöver frågan om vad för bränsle som används, måste även varje skorstens brister och mått analyseras. För att kunna göra en bedömning av vilken metod som är bäst lämpad för en specifik skorsten behöver vi filma skorstenen inifrån. Detta görs från taket genom att vi sänder ner kamerautrustning. Utifrån bilderna kan vi sedan analysera skorstenen och komma med förslag på hur man bäst kan renovera denna.

De metoder vi brukar rekommendera är:
– Kompositfoder
– Flexibla rör
– Glidgjutning
– Kakelugnstätning

Renovering med olika metoder

Skorstensrenovering och renovering av ventilation med Fitfiremetoden

Renovering med kompositfoder
 

Skorstensrenovering med glidgjutning

Renovering med glidgjutning
 

Skorstensrenovering med flexibla insatsrör

Renovering med insatsrör